Muziek op Maat - Bilthoven en Soest

Algemene voorwaarden Muziek op Schoot – Muziek op Maat

 

Aanmelding en plaatsing

Aanmelding vindt plaats middels het invullen en versturen van een inschrijfformulier. Dit formulier vindt u op deze website onder het tabblad ‘Inschrijven’. Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u een e-mail met een ontvangstbevestiging. Voorafgaand aan de start van de cursus ontvangt u per e-mail informatie over de cursus waaraan u gaat deelnemen en een uitnodiging voor de eerste les. Het moment van ontvangst van inschrijving bepaalt uw plaatsing. 

Alleen bij voldoende deelname zullen de genoemde cursussen kunnen starten. Dit hoort u uiterlijk een week voor de genoemde startdatum van de cursus. Indien de cursus vol is, kunt u zich op een wachtlijst laten plaatsen.

Voor herinschrijvers is doorgeven van de naam en de geboortedatum van het kind voldoende.

Lestijden

De indeling van de kinderen geschiedt op basis van leeftijd. Kinderen waarvan de leeftijden het dichtst bij elkaar liggen, worden samen in een groep geplaatst.
Het kan voorkomen dat een kind beter tot zijn recht komt in een andere leeftijdsgroep dan opgegeven. In dat geval wordt overlegd in welke groep het kind geplaatst wordt.
Een cursus duurt acht weken, indien anders, dan wordt dit vermeld. U ontvangt een overzicht van de lesdata. De lessen duren drie kwartier voor kinderen vanaf 4 maanden tot 1,5 jaar en een uur voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar.  De laatste 10 minuten van de les is er tijd om samen wat te drinken en nog even na te praten.
Tijdens schoolvakanties en andere verplichte vrije dagen wordt er geen les gegeven.

Voorzetting/beëindiging van de cursus en restitutie van het cursusbedrag

Bij ziekte van de docent of dringende familieomstandigheden zal de les komen te vervallen. In dit geval wordt u hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd, uiterlijk 1 uur voor aanvang van de les. Indien de docent meer dan 1 les per cursus verzuimt, zal zij voor goede vervanging zorgen. Indien dit niet mogelijk blijkt volgt restitutie van het lesgeld.

Een cursist die om wat voor reden dan ook zelf niet kan deelnemen aan een les kan in overleg met de docent - indien mogelijk - een les inhalen op een andere cursusdag. De cursist heeft geen recht op restitutie van (een deel van) het cursusbedrag. 

Indien u geen gebruik wenst te maken van de inschrijving, dient u dit zo spoedig mogelijk aan de docent te melden. Tussentijdse beëindiging van de cursus is alleen mogelijk bij een verhuizing of langdurige medische ongeschiktheid van de cursist. In dit geval is het mogelijk een schriftelijke aanvraag tot restitutie van een deel van het cursusbedrag in te dienen. 

Uitschrijving vindt automatisch plaats bij beëindiging van een gevolgde cursus. Voor een nieuwe cursus dient u zich weer opnieuw in te schrijven. 

Afzeggen van een les

Wanneer u niet in staat bent een les bij te wonen, wordt u verzocht dit te melden bij de docent. Dit kan via email of een sms.

Betaling van het lesgeld

Door zich in te schrijven verplicht u zich tot het betalen van het hele cursusbedrag.

Na de 1e les ontvangt u een factuur.

Aansprakelijkheid

De docent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vermissing of beschadiging van eigendommen van de cursist. De lessen worden gegeven in rookvrije locaties. De docent draagt de verantwoordelijkheid de te gebruiken materialen schoon en hygiënisch aan te leveren. Ouders blijven altijd verantwoordelijk voor hun kind. 

Privacy verklaring

De docent heeft respect voor de privacy van de cursisten en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die aan de docent wordt doorgegeven vertrouwelijk wordt behandeld. Wel heeft de docent enkele gegevens nodig voor de administratie. Die persoonlijke gegevens zullen niet aan derden worden verkocht of ter beschikking gesteld. De docent waardeert het vertrouwen dat er in haar wordt gesteld en zal daarom uiterst zorgvuldig met de gegevens en de bewaring daarvan omgaan. Wanneer er foto’s worden gemaakt, zullen deze nooit op de website of elders geplaatst worden zonder toestemming van de cursisten. 

Privacy medecursisten - foto en film

Het is niet toegestaan om tijdens de les foto's te maken en te filmen.

 

Covid19

- De richtlijnen van het RIVM worden opgevolgd.

- Als de livelessen niet door kunnen gaan ivm nieuwe maatregelen dan wordt de cursus voortgezet in de vorm van videolessen.

- Als blijkt dat iemand van de groep of een van de huisgenoten tijdens de bijeenkomst of vlak daarna Corona had/heeft, wordt de docent ingelicht. De docent bericht zo snel mogelijk alle deelnemers uit de groep en werkt mee aan bron- en contactonderzoek van de GGD. Dit houdt in dat contactgegevens van deelnemers gedeeld kunnen worden.

Lesvoorwaarden dwarsfluitlessen

 

- Er wordt door beide partijen een lesovereenkomst ondertekend.

- Het lesgeld wordt in drie termijnen vooruitbetaald:

        # 1 september -    1 januari    (4 maanden)
        # 1 januari      -    1 april        (3 maanden)
        # 1 april          -    1 juli          (3 maanden)

- De docent heeft het recht om het lesgeld met maximaal 5% per cursusjaar te verhogen.

- In de schoolvakanties zijn er geen lessen. De zomervakantie duurt van 1 juli tot 1 september.
- Bij verhindering van de leerling is lesgeld verschuldigd.
- Bij verhindering/ziekte van de docent wordt er gekeken naar een inhaalmogelijkheid.

- Indien de docent meer dan 2 lessen per lesjaar verzuimt, zal zij voor goede vervanging zorgen. Indien dit niet mogelijk blijkt volgt restitutie van het lesgeld.
- Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Dit kan 2x per cursusjaar:
        # 1 februari (opzegging uiterlijk 1 januari)
        # 1 september (opzegging uiterlijk 1 augustus, maar liever 1 juli)
- Indien de overeenkomst niet wordt opgezegd, wordt zij automatisch verlengd.